02/15 / torstai 12.11.2015

YTHS:n sidosryhmätutkimus 2013: tulokset

28.11.2013

Noin yhdeksällä kymmenestä vastaajasta on positiivinen kokonaiskuva YTHS:stä.

YTHS teki syyskuussa 2013 yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa sidosryhmäkyselyn. Kyselyssä haastateltiin 154 vastaajaa. Yli puolet haastatelluista toimii Suomen poliittisella kentällä, kuntakentällä tai SYL:issä.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää säätiön eri sidosryhmien käsityksiä YTHS:n imagosta sekä tyytyväisyyttä ja mielikuvia säätiön viestinnästä ja tiedottamisesta. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin vastaajien näkemyksiä ja mielikuvia YTHS:n rooliin, asemaan ja yhteistyökykyyn liittyen.

YTHS:n imagoa mitattiin kuudellatoista väittämällä. Iloksemme lähes 90 prosentilla vastaajista oli säätiöstä positiivinen kokonaiskuva. Kuusi sidosryhmien mielestä parhaiten organisaatiotamme kuvaavaa ominaisuutta oli Suomen laadukkain opiskeluterveydenhuollon osaaminen, ammattimainen, opiskelijaläheinen, asiantunteva, luotettava ja helposti lähestyttävä. Vähiten he kokivat säätiömme elitistiseksi, konservatiiviseksi ja kansainväliseksi.

Ensisijainen imagollinen kehittämiskohteemme on tutkimuksen mukaan edelläkävijyyden kehittäminen – varsinkin sähköisissä palveluissa. Siinä YTHS:ää pidettiin enemmän tasaisena kehittäjänä.

Kysyimme tutkimuksessa vastaajien mielipidettä ja tyytyväisyyttä YTHS:n viestintään ja tiedottamiseen. Siinä meillä onkin tulosten mukaan petrattavaa, koska tyytyväisyys viestintään jäi kokonaisuutena ainoastaan kohtalaiselle tasolle. Tutkituista viestinnän ja tiedottamisen osatekijöistä vastaajat olivat tyytyväisimpiä henkilökohtaisiin kontakteihin. Vähiten tyytyväisyyttä kumppaneissamme herätti sidosryhmälehti Piikki, mediatiedotteet sekä säätiön Facebook-sivut.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten YTHS oli onnistunut seitsemän tavoitteensa toteuttamisessa.

Parhaiten säätiön koettiin onnistuneen yhdenmukaisten, vastuullisten ja laadukkaiden palvelujen sekä vaikuttavan terveyshyödyn tarjoamisessa opiskelijoille. Hieman heikommin säätiön koettiin onnistuneen kestävää kehitystä tukevassa toiminnassa sekä taloudellisuudessa. Erityisesti kolmannen sektorin ja terveystoimittajien edustajat kokivat YTHS:n onnistuneen yhteiskunnan vaatimien muutosten ennakoinnissa.

Kolme neljästä vastaajasta oli sitä mieltä, että YTHS:n merkitys opiskelijoiden terveydenhoitopalvelujen asiantuntijana ja tarjoajana tulee kasvamaan joko selvästi tai jonkin verran seuraavan 5-10 vuoden aikana. Eniten näin visioivat kolmannen sektorin edustajat.

YTHS:n asemaa suomalaisessa terveydenhuollossa pidettiin yleisesti merkittävänä. Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että YTHS hoitaa perustehtäväänsä eli opiskelijoiden terveydenhuoltoa joko erittäin tai melko hyvin. Suuri osa oli myös sitä mieltä, että YTHS hoitaa opiskelijoiden terveyden edistämistä joko erittäin tai melko hyvin. Kopinottoa meillä on kuitenkin yhteistyön lisäämisessä muiden terveydenhuoltoalan organisaatioiden kanssa, koska monet kokivat sitä olevan liian vähän (47 %).

Monet esiin tulleet asiat yllättivät iloisen positiivisesti. Toiset asiat taas vaativat reipastakin kehittämistä, kuten - avointen vastausten perusteella - YTHS:n ulkoisen viestinnän ja sen näkyvyyden lisääminen. Tutkimustulokset tullaan käymään säätiön johdossa läpi ja niihin tullaan pysähtymään kuluvan toimintavuoden aikana vielä moneen kertaan.

Mutta positiivisiinkaan asioihin ei saa pysähtyä. Vaikka 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että YTHS:n viimeaikainen kehitys on ollut positiivista, pitää tätä suuntaa edelleen parantaa. Hyviä asioita tulee vaalia, jotta ne eivät notkahda, ja kritiikkiä saaneet tulokset pitää nostaa reilusti pöydälle, jotta niihin saadaan muutos.

YTHS haluaa kiittää kaikkia sidosryhmäkyselyyn vastanneita. Olitte meille korvaamaton apu kehittämiskohteittemme löytämisessä.

Arvostamme palautettanne myös jatkossa. Tehdään yhdessä opiskelijan parempaa terveyttä.

Sari Krappe
viestintäpäällikkö

Kuva Timo Krappe

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi:

Lisää uutisia samasta kategoriasta

YTHS:n toiminta on vaikuttavaa