02/15 / torstai 12.11.2015

Agendalla Opiskeluterveydenhuolto

20.01.2013

Opiskelijoiden terveydenhuoltoon on kiinnitetty voimakkaasti huomioita viime vuosina. Siihen liittyvä kehittäminen on monen asiantuntijan pöydällä käsiteltävänä.

Hallitusohjelmassa nostettiin esiin mm. seuraavat asiat:

  • Erityistä huomiota tulee kiinnittää ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden terveyspalvelujen kehittämiseen.
  • Varmistetaan neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta annetun asetuksen toimeenpano.
  • Jatketaan YTHS-mallin amk-pilotointikokeilua.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön Opiskeluterveydenhuollon selvitys julkaistiin 3.9.2012, ja siinä kuvataan puutteita ja epäselvyyksiä opiskeluterveydenhuollon palveluissa. Selvityksessä esitetään toimenpide-ehdotuksia opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi.

Valmisteilla on opiskeluhuoltolaki opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä.

Useat tahot ovat esittäneet opiskeluterveydenhuollon koordinoidun kansallisen tutkimus- ja kehittämistyön tarpeen ja vastuutahon määrittelyä. STM on perustanut työryhmän opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi 1.8.2012 - 31.12.2013, ja YTHS on kehittämistyössä mukana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosien 2012 - 2015 tulossopimus sisältää opiskeluterveydenhuollon kehittämisen. Myös Kaste 2012 - 2015 lasten ja nuorten ja perheiden palvelujen uudistamisen osaohjelma sekä palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistava osaohjelma liittyvät opiskeluterveydenhuollon kehittämiseen.

Valvira on valmistellut asetuksen valvonnan tueksi valvontaohjelman vuosille 2012-2014, ja opiskeluterveydenhuolto on erityisenä valvontakohteena vuonna 2014.

Lainsäädäntö on täsmentynyt ja tiukentunut

Terveydenhuoltolain 17 § säätelee opiskeluterveydenhuollon sisältöä aikaisempaa kansanterveyslakia tarkemmin. Opiskeluterveydenhuolto sisältää nykyisin mm. opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen, varhaisen tunnistamisen ja oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistämisen.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulujen opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suunterveydenhuollosta 338/2011 päivitettiin, ja monet ohjeistuksiin sisältyvistä suosituksista muuttuivat kuntia sitoviksi velvoitteiksi. Asetus sisältää säännökset opiskelijoiden terveystarkastuksista, terveysneuvonnasta ja erityisen tuen tarpeen tunnistamisesta sekä tuen järjestämisestä. Asetuksessa säädetään opiskeluympäristön ja -yhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämisestä ja seurannasta sekä opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestämisestä.

Myös SORA-lainsäädäntö tuli voimaan viime vuoden alussa. Se koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä, opiskelijaoikeuden peruuttamista ja huumausainetestausta. Laki edellyttää terveydenhuollolta opiskelijoiden terveyden ja toimintakyvyn selvitystä tietyissä tilanteissa sekä lausuntojen ja todistusten antamista.

Opiskeluterveydenhuollon opas
Opiskeluterveydenhuollon sisältöä ohjataan Opiskeluterveydenhuollon oppaalla (STM 2006), joka sisältää opiskeluterveydenhuollon tavoitteet, tehtävät ja keskeisen sisällön.
Opas sisältää myös suositukset terveydenhoitajien ja lääkäreiden henkilöstömitoituksista:
  • yksi kokopäiväinen terveydenhoitaja toisella asteella 600-800 ja korkea-asteella 800-1000 opiskelijaa kohti
  • yksi kokopäiväinen lääkäri  2500-3000 opiskelijaa kohti
Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetut
Opiskelijana pidetään henkilöä, joka opiskelee opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Opiskeluterveydenhuoltoon ovat oikeutetut
  • lukiot
  • ammatillista peruskoulutusta antavat oppilaitokset sekä
  • korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat.

  

Teksti Hanna Kari, YTHS:n terveyspalvelupäällikkö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva Anna Hämäläinen

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi: